مقالات حقوقی

الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی وکیل درجه ۱ تهران : سید سجاد میرکاظمی – متخصص جرایم اقتصادی ملکی خانواده ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳

 

در این مقاله چهار موضوع : الزام به رفع مزاحمت + الزام به رفع توقیف + الزام به رفع بازداشت و الزام به رفع تصرف عدوانی را بررسی می کنیم که توسط وکلای آنی وکیل نوشته شده است.الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

الزام به رفع توقیف در بین مسائل حقوقی جزء پر کاربردترین مباحث است، که بسیار برای مردم عادی جای سئوال و نکات مبهم دارد. اگر می خواهید از نکات اصلی شناخت معنا و مفهوم الزام به رفع مزاحمت سردر بیاورید، این مطلب را از دست ندهید.الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

برای دریافتن معنای مباحث قانونی و حقوقی ابتدا باید مفهوم نقض قوانین را در همان امور دریابیم. به طور مثال زمانی که می گویند فردی متهم به ایجاد مزاحمت است، یعنی در اصل چه عملی از او سر زده که مزاحمت شناخته شده و مستوجب اعمال قانون گردیده.الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

در مقوله الزام به رفع تصرف عدوانی که در حقوق موضوعه داریم ، رفع توقیف و رفع بازداشت که هر سه در یک دسته قرارمی گیرند، قصد داریم کمی در مورد مفهوم تصرف عدوانی و مزاحمت صحبت کنیم، زمانی که با این اصطلاحات بیشتر آشنا شوید می توانید در مواقع لزوم از حقوق خود دفاع کرده و یا ناخواسته موجب پایمال کردن حق کسی نخواهید شد.

الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

الزام به رفع مزاحمت
الزام به رفع مزاحمت

تصرف عدوانی چیست و چه عملی را مزاحمت می خوانند؟

هر زمان که شخص یا اشخاصی با اعمال زور و به اجبار ملک کسی را تصاحب کرده نموده و بدون جلب رضایت او اموال منقول و غیر منقولش را در تصرف خود در آورند؛ تصرف عدوانی نامیده می شود. برای طرح دعوا در تصرف عدوانی باید سه شرط حاکم باشد که به شرح ذیل می باشند.الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

 • ملک سابقا در تصرف خواهان بوده است ( سبق تصرف خواهان)
 • ملک مورد نظر هم اکنون نیز در تصرف خوانده باشد و از برگرداندن آن ممانعت به عمل آورد (لحوق تصرف خوانده)
 • خوانده بدون رضایت خواهان یا حکم مرجع قضایی ملک را تصاحب نموده باشد (تصرف خوانده بدون حکم مرجع ذی صلاح)
 • الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

ایجاد مزاحمت در مبحث قضا نیز به حالتی گفته می شود که شخصی بدون تصرف مال برای اموال طرف مقابل زحمت به وجود آورد. این مقوله در مراجع حقوقی مجازات کیفری داشته و معمولا از ۱ ماه تا ۱ سال حبس را در بر می گیرد، و فرد مزاحم موظف به تسلیم تعهد در زمینه عدم تکرار مزاحمت خواهد شد.

دعوی رفع مزاحمت چیست؟

اگر شخصی نسبت به متصرفات غیر منقول دیگری مزاحم شود بدون این که ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد؛ به طور مثال فردی پنجره ای رو به ملک دیگری باز می کند یا اب باران خانه خویش  را به سمت خانه همسایه هدایت کند.می توان علیه این شخص دعوی مزاحمت طرح کرد باید به این نکته توجه کرد که مزاحمت باید در حال جریان باشد اگر مزاحمت قبلا رفع شده باشد طرح دعوی مزاحمت امکان پذیر نیست.

تعریف دعوای مزاحمت:

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف دعوی مزاحمت پرداخته است که عبارت است از:

« دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول ، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است ، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ؛ بنابراین بدون اینکه ملک از تصرف مالک خارج شود ، نسبت به تصرفات مالک مزاحمت ایجاد شده است و اجازه بهره برداری مناسب متصرف را از ملک نمی دهد ».

ارکان دعوی مزاحمت:

۱-سبق تصرف خواهان

۲-مزاحمت فعلی خوانده بدون اذن و رضایت خواهان

الزام به رفع مزاحمت در محاکم حقوقی و نکات مهم آن 

در دعوای الزام به رفع مزاحمت شخصی که خواهان است، تقاضای ممانعت از رفع مزاحمت را دادگاه تسلیم می کند تا ملک را از تصرف شخص متصرف در آورده چون اجازه ی استفاده ی درست از ملک را به دست نیاورده است. در یک پرونده قضایی سه رکن خواهان ( کسی که شاکی محسوب می گردد )، خوانده ( شخصی که مورد شکایت قرار گرفته ) و دادگاه صالح ( مرجع قضایی ذی صلاح برای رسیدگی به شکواییه ) حضور دائم دارند تا به یک دعوای حقوقی رسیدگی شود.

نکات مهمی که در مقوله الزام به رفع توقف یا مزاحمت باید در نظر بگیرید به شرح ذیل می باشد.

الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

 • در مبحث مزاحمت، شخص مزاحم در امور مورد استفاده ایجاد زحمت کرده و فردی که مالش تصرف شده نمی تواند به درستی از ملک خود بهره بگیرد.
 • در محاکم قضایی به دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت به صورت جداگانه رسیدگی می شود و به اصطلاح قضایی هر دو با هم قابل استماع نیستند.
 • مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت شغلی، شهرداری می باشد.
 • در دعوای رفع مزاحمت محاکم قضایی می باشد تنها به مقوله ی تصرف خواهان رسیدگی نمایند و نیازی به بررسی مالکیت نیست.
 • الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

الزام به رفع بازداشت چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟

در مقوله الزام به رفع بازداشت، ملک یا اموالی که بر اساس حکم مرجع قضایی توقیف شده را مورد بررسی قرار  می دهند و زمانی اتفاق می افتد که شکایت یا ادعایی فی مابین طرفین یک معامله صورت پذیرفته که ملک یا سند در رهن، بازداشت یا توقیف قرار گرفته است. ملک بازداشتی به ملکی می گویند که حق مالکیت یا مالی آن توقیف شده باشد و به دو دسته بازداشت ملک در امور حقوقی و کیفری تقسیم می گردد.

نحوه اجرای رای مزاحمت:

اجرای این حکم فوری است یعنی قبل از قطعیت اجرا می گردد در این خصوص باید توجه داشت که:

۱-به تصریح قانون تجدید نظر خواهی نسبت به اجرای این احکام فاقد اثر تعلیقی  است

۲-واخواهی نسبت به این احکام دارای اثر تعلیقی است(اجرای حکم معلق می شود)

۳-اجرای این حکم مانند سایر احکام منوط به ابلاغ است

۴-اجرای حکم در این خصوص نیاز یه صدور اجرائیه ندارد،بلکه دادگاه بلافاصله دستور اجرا را می دهد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت:

این دعوی در صلاحیت دادگاه های محل وقوع ملک و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی اعتباری می باشد.

در این دعوی،قاضی  تنها به  تصرف خواهان دقت کرده و نیازی به اثبات مالکیت خواهان در ملک نمی باشد.

در نظر داشته باشید که مزاحمت نسبت به ملک دیگری، می تواند واجد وصف کیفری نیز باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی، شهرداری می باشد.

رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد بلکه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

خواسته رفع مزاحمت و تصرف عدوانی به طرفیت نهادهای دولتی و عمومی امری ترافعی محسوب می شود که خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی:

در دعوای الزام به رفع مزاحمت وظیفه دادگاه این است که صرفاً تصرف خواهان را مورد بررسی قرار دهد و نیازی نیست که به موضوع مالکیت رسیدگی نماید.

دعوای مزاحمت نسبت به ملک، ممکن است واجد وصف کیفری هم باشد.

در دعوای مزاحمت، فرد مزاحم در استفاده متصرف خلل و ایجاد مزاحمت کرده است ولیکن تصرفی نکرده اند و امکان استفاده کامل متصرف را از او سلب نموده است و متصرف فقط نسبت به مزاحمت طرف مقابل، معترض می باشد.

چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذی نفع می‌تواند دعوای رفع مزاحمت مطرح کند و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی مسموع نمی باشد البته طرح دعوای مزاحمت در قسمت های اشتراکی و مشائات ساختمان قابل استماع نیست.

ماهیت این دعاوی غیر منقول وهمچنین غیر مالی اعتباری است.

ارای صادره در این دعاوی قابل تجدید نظر خواهی بوده است.

رسیدگی به این دعوا(به طور کلی دعاوی سه گانه تصرف) فاقد تشریفات دادرسی و به صورت خارج از نوبت به عمل می آید.

بر اساس قانون مزاحمت در ملک مشاع و بین شرکای مشاع نیز متصور است، بنا براین چنانچه شریک مال مشاعی مزاحم تصرفات شرکاء دیگر شودد، این امر قابل پیگیری است.

دعوی مزاحمت تنها در مورد اموال غیر منقول متصور است و مزاحمت در اموال منقول تحت عناوین دیگری قابل پیگیری است.

اگر مزاحمت یا ممانعت یا تصرف در حضور و انظار ضابطین دادگستری باشد آنان مکلفند به شکایت خواهان رسیدگی نموده و با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند.

 ۱-بازداشت ملک در امور کیفری(الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی)

بازداشت ملک در امور کیفری به موارد ذیل تقسیم بندی می شود.

 • بازداشت ملک برای جلوگیری از ارتکاب جرم یا جرم انجام گرفته در زمینه حفظ منابع ملی و عمومی
 • بازداشت ملکی که سندش وسیله ی ارتکاب جرم قرار گرفته
 • بازداشت ملک برای تامین اجرایی در جهت اجرای حکم
 • بازداشت ملک به عنوان وثیقه ای برای دادن مرخصی به زندانیان
 • بازداشت ملک در جهت تامین خواسته و یا تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی
 • بازداشت ملک برای مرخصی درمانی محکومین
 • بازداشت ملک مبنی بر اصل ۴۹ قانون اساسی
 • بازداشت ملک به عنوان وثیقه غیرمنقول در پرونده های کیفری
 • الزام به رفع مزاحمت + توقیف + بازداشت + تصرف عدوانی

۲- بازداشت ملک در امور حقوقی

بازداشت ملک در امور حقوقی به شرح ذیل است.

۱-خواسته در معرض ضایع شدن حق و یا برداشت بیش از حدش باشد.

۲- سند رسمی برای استناد به دعوای مطرح شده موجود باشد.

۳- خواهان خسارت احتمالی را به صورت نقدی به حساب دادگستری واریز نماید.

۴- در موارد تجاری و اوراق مالی دادگاه موظف به قبول درخواست تامین شود.

جهت مشاوره حقوقی با وکلای آآنی وکیل در زمینه الزام به رفع می توانید با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح نمایید.

سید سجاد میرکاظمی 09122274983

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)