مقالات حقوقی

خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

در این مقاله میخواهیم راجب وکیل خیانت در امانت صحبت کنیم که خیانت در امانت را از نظر حقوقی و کیفری به صورت کامل بررسی می کنیم.خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

یکی دیگر از جرایم مالی جرم خیانت در امانت می باشد. که هم از جهت کیفری و هم از جهت حقوقی قابلیت پیگیری دارد. و گاهی دیگران این جرم را با سرقت و مخصوصا کلاهبرداری اشتباه می گیرند. اما وکیلی که در این زمینه تخصص کامل را دارد به راحتی تفاوت این جرایم را تشخیص می دهد. جرم خیانت در امانت از جرایم قابل گذشت می باشد امانت عنصر مهم این جرم می باشد و گاهی علاوه بر قانون در آرای وحدت رویه هم اعمالی در حکم خیانت در امانت آورده می شوند که باید نسبت به آن ها آگاهی کامل داشت. از همین رو توصیه ی مجموعه ی ما به شما این است که در این زمینه از مشاوره وکیل خیانت در امانت بهره مند شوید.

خیانت در امانت

قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن‌ ماده‌ ۲۴۱‌ قانون مجازات عمومی مجازات آنرا‌ تعیین‌ نموده‌ است.

وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این اسـت کـه در دزدی مرتکب مال غیر را بطور اختفا‌ میرباید‌ و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال‌ غیر‌ را بدست میآورد در صورتیکه در خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال‌ خود‌ را‌ در اخـتیار مـتهم میگذارد.

مـع‌الوصف با اختلافاتی که جرم مـذکور‌ بـا دزدی و خـیانت در امانت دارد با توجه باینکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غیر بدون‌ مجوز‌ قانونی‌ است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تـشابه داشـته و از لحـاظ‌ حقوق‌ جزا در یک طبقه قرار گرفته‌اند.

آنچه از مواد ۶۷۳ و ۶۷۴قانون مجازات اسلامی مستفاد می‌شود این است که خیانت در امانت در اموال منقول و غیر منقول محقق می شود چنانچه ماده ۶۷۳ بیان می‌دارد هرکس از سفید مهر و سفید امضا که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده کند به یک دو سه سال حبس و کم خواهد شد و همچنین در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی از اموال منقول و غیرمنقول اشاره کرده و تصرف در آن‌ها را جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس را  درنظرگرفته است

خیانت در امانت چیست؟

اگر شخصی که مالی به او سپرده شده است از پس دادن آن مال در موقع مطالبه ی مالک امتناع کند و یا آن مال را صرف استفاده در امری کند غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است خیانت در امانت محقق می شود.

در این مورد ما با سه عنصر مواجه هستیم:

۱-مالک : شخصی است که مال را با رضایت در اختیار شخص مورد اعتماد خود قرار می دهد.

۲- امین: شخصی که مال به او سپرده شده است تا در موقع تعیین شده به مالک برگرداند یا این که مال را به مصرف معینی برساند.

۳- مال مورد امانت: مالی است که مالک آن را به شخص امین می دهد تا آن را نگه داری کند.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که جرم خیانت در امانت هم شامل اموال منقول و هم شامل اموال غیر منقول می شود برخلاف سرقت که فقط شامل اموال منقول می شود و در اموال غیر منقول قابل تصور نیست.

بهترین وکیل خیانت در امانت در تهران

جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و همچنین این جرم برای این که مستوجب مسئولیت کیفری شود می بایست سوءنیت خاص داشته باشد به این معنا که شخص قصد و نیت وارد کردن ضرر به صاحب مال را دارد.

جرم خیانت در امانت هم توسط شخص حقیقی و هم توسط شخص حقوقی می تواند انجام بگیرد و اگر توسط شخص حقوقی انجام شود.

حال باید به این نکته بپردازیم که خیانت در امانت چه وقت ضمانت اجرای کیفری دارد و چه وقت ضمانت اجرای حقوقی در بردارد؟

باید توجه داشت که الزامی نیست که حتما رابطه ی امانی که ما بین امین و مالک مال مورد امانت شکل می گیرد بر پایه ی قرارداد باشد و موارد شرعی و عرفی را نیز دربر می گیرد. اما این جا نکته ای که بسیار حایز اهمیت است این است که اگر رابطه ی امانی ناشی از قرارداد نباشد دیگر ضمانت اجرای کیفری به دنبال نخواهد داشت و ضمانت اجرای شخصی که خیانت در امانت را انجام داده است، ضمانت اجرای مدنی می باشد که شامل استرداد مال مورد امانت و همچنین جبران خسارت وارد شده به صاحب مال است.

عناصر تشکیل دهنده جرم

عـناصر تـشکیل دهنده بزه خیانت در امانت‌ با‌ توجه‌ به تعریفی که قانونگذار از آن نموده شش عدد میباشد.

امانت گیرنده بایست با سوء نـیت در مال‌ مورد امانت تـصرفات مـالکانه نماید بنابراین لازم نیست که مـتهم در حـین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده و یا ضمن از بین بردن مال و یا تـغییر مـالکیت دادن‌ آن‌ نفعی برای خـود در نـظر گـرفته باشد بلکه از لحـاظ سـوء نیت آنچه مورد نـظر مـیباشد این است که مال مورد امانت بطور موقت بدون آنکه اشتباهی شده باشد‌ بـنحوی‌ از انـحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی نـماید کـه نتواند مـال را بـصاحب آن مـسترد دارد و یا‌ مال‌ را در معرض خـطر و تعدی‌ و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را بصاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.

چنانچه مال مـورد امـانت در اثر‌ فرس‌ ماژوریا اموری که اراده فـاعل‌ در آن مـؤثر نـبوده از بـین برود(حریق-دزدی-گم شدن)چون فـاعل در مـوارد مذکور فاقد سوء نیت میباشد عمل مذکوره بزه نمی‌باشد.

دلیل سوء نیت متهم چنانچه محرز و آشکار نـباشد بـایست‌ بـه‌ تاریخ تبدیل مالکیت شیئ و اضطراب درونی او ضـمن تـحقیقات و عـملیات تـصنعی وی و مـدافعات او تـوجه نموده و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوء نیت وی‌ را‌ ثابت نماید‌ در صورت احراز سوء نیت این امر مورد نظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخـت بهای‌ مال مورد امانت و خسارات ناشیه از جرم میباشد یا خیر‌ حتی‌ چنانچه‌ زیان دیده از جرم از تعقیب مجرم صرفنظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل تعقیب‌ میباشد.

‌‌چنانچه‌ نتیجه رسیدگی مـنجر بـه محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل‌ سوء‌ نیت‌ را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده جرم بوده و در‌ صورت عدم درج چنین حکمی در دیوانعالی کشور نقض میشود.

تصاحب و بمصرف‌ رساندن‌

تصاحب و یا بـمصرف رسـاندن امـوال یا اشیاء شامل کلیه‌ اعمال‌ ارادی‌ شخص میشود بدین طـریق که اموالی که موقتا نزد وی بوده بدون مجوز قانونی‌ مالک‌ شود.

به مصرف رساندن یا خرج کرد عبارت است از اینکه مـتهم شـیئ مـورد‌ امانت‌ را‌ خراب نموده و یا آنرا بفروش رسانده و یا آنکه بکسی بـخشیده و یـا‌ در‌ گرو گذارده و یا در معرض خطراتی بگذارد که معمولا از خطرات مذکور‌ بایست‌ محفوظ‌ باشد.

تبدیل مالکیت در اشیاء مـذکور بـوسیله یـکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی‌ تحقق‌ مییابد.

تبدیل مالکیت اغلب بصورتی تحقق مییابد کـه زمـان آن مـشکل بنظر‌ میرسد-‌ زیرا‌ متصرف اموال که اشیاء را بطور امانی و موقتا در تصرف داشته بدون هـیچگونه مـجوز‌ قـانونی‌ و یا انجام امور قضائی ناگهان در نوع تصرف خود تغییر ماهیت داده‌ و اموال مذکور را کـه جـنبه امانی داشته بعنوان مالکیت تصرف مینماید محاکم قضائی در این موارد‌ بایست‌ تحقیق نـموده و تـشخیص دهـند تا چه زمانی متهم مال را بطور‌ امانت‌ نگاهداشته و در چه تاریخی با سوء‌ نیت‌ بـعنوان‌ مـالکیت در اموال امانی تصرف نموده است-در‌ بعضی‌ اوقات مراجعه صاحب مال به فردیکه مـال مـورد امـانت نزد اوست و یا‌ تقاضای‌ تسلیم اموال بوسیله نامه و یا‌ شفاها و استنکاف‌ وی‌ از تسلیم اموال مـبنای سـوء نیت‌ وی‌ و تصرف بعنوان مالکیت احتساب میشود ولی اثبات آن در محاکم بدون‌ اعمال‌ مـذکور بـوسایل قـضائی مطالبه شده باشد(مثلا‌ اظهار نامه)مشکل بنظر میرسید.

تصرف‌ اموال امانی بعنوان مالکیت ممکن‌ است‌ در شرکتهای سـهامی نـیز ت حـقق یابد عمل مذکور در صورتیکه بوسیله مستخدمین‌ دولت‌ انجام گیرد جنبه اختلاس داشـته‌ ولیـ‌ در‌ شرکتهای سهامی متصدیان‌ امور‌ را بعنوان خیانت در‌ امانت‌ میتوان مورد تعقیب قرار داد.

مثلا چنانچه شرکتی قسمتی از درآمـد خـود را اختصاص‌ به‌ تبلیغات بنفع شرکت در خارج از‌ کشور‌ نموده و متصدیان‌ شرکت‌ مبالغ مـذکور را بـنفع‌ خود تصاحب نمایند و یا اینکه رؤسای شـرکت مـبالغی از صـندوق بعنوان مساعده و قرض‌ دریافت‌ داشته و بهیچوجه قـصد اسـترداد آنرا‌ نداشته‌ باشند‌ و یا‌ آنکه متصدیان شرکت‌ فروش‌ شخصی خود را از حساب شرکت بپردازند.

تـصرف امـوال امانتی بایست امری محرز و مـسجل بـاشد‌ و چنانچه‌ امـری مـبهم بـاشد نمیتوان موضوع را مشمول‌ خیانت‌ در‌ امانت‌ نـمود‌ مـثلا‌ تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمیتوان مشمول خیانت در امانت قـرار داد.

منقول بودن مال مورد امانت

آنچه از ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی مستفاد میشود خیانت در امانت فقط شامل اموال‌ منقول‌ میشود از قبیل امـوال و اسـباب و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیر منقول شامل خیانت در امانت نمیگردند مثلا چنانچه مستأجری پس از انقضای مدت اجاره‌ از‌ تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمیباشد.

نقود و اجناس شامل کلیه اشـیاء و امـوالی میگردد کـه بین افراد در معاملات مبادله میشود.بلیطهای بانک و نوشتجات‌ شامل‌ کلیه‌ اسنادی میشود که ضمن انجام‌ تعهدی‌ یا‌ کـاری تحویل شخصی گردیده و یا ذمه ویرا از انجام امری مبری سازد و یـا بـطور کـلی دارای ارزش مادی باشد‌ از‌ قبیل‌ اشیاء منقول.اسکناس بانک.اسناد تجارتی.برات فته طلبه و غیره.

تـغییر مـالکیت شیئ‌ مورد امانت بضرر مالک

تغییر‌ مالکیت‌ مال مورد امانت بایست بضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالی کافی است.

همین‌که مسجل گردید تغییر مالکیت شـیئ بـضرر مالک انجام شده جرم تـحقق مـی‌یابد بنابراین چنانچه خسارات زیان دیده‌ از جرم جبران شود موضوع قابل تعقیب بوده و رافع مجازات نمیباشد.

کافی است که زیان دیده از جرم حقی در مال مورد امـانت داشـته باشد ولو آنکه هیچوقت مـال مـذکور‌ را‌ متصرف نبوده باشد(مانند مال مورد رهنی که بورثه منتقل شده باشد.)

خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده‌ باشد

اشیاء‌ مورد امانت بایست بوسیله از وسایل قانونی که ضمن ماده ۲۴۱ قانون کیفر‌ هـمگانی‌ تـصریح‌ شده تحویل شده باشد.بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهائی که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل شده‌ باشد‌ و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتی نموده باشد عمل مذکور‌ را‌ نمیتوان‌ خیانت در امـانت نـامید.بنابراین با محاکم جزائی است که ضمن تعقیب متهم عمل وی را‌ در‌ صورت‌ محکومیت با عناوینی که در قانون تصریح شده تطبیق نمایند.

چنانچه اموال‌ سپرده‌ شده بموجب قراردادی که ضمن ماده ۲۴۱ قانون کـیفر هـمگانی بـدان اشاره نشده تغییر مالکیت در‌ امـور‌ مـذکوره بـزه نمیباشد مانند دریافت قرض مصرفی.مبادله یا معاوضه در داد و ستد.مثلا‌ چنانچه فردی یک قطعه اسکناس ۲۰ تومانی‌ بکسی‌ جهت‌ خرد کردن داده باشد و فرد مـذکور‌ عـین‌ پول را کـه خرد کرده تحویل ننماید عمل مذکور خیانت در امـانت نـیست‌ زیرا‌ پول نسبی بوده و ممکن‌ است‌ پول دیگری‌ بوی‌ مسترد‌ دارد.

در ماده ۲۴۱ قانون کیفر‌ عمومی‌ اشاره بفروش مال مورد امانت شده ولی در صـورتیکه امـانت گـیرنده تشخیص‌ دهد‌ فروش شیئ مورد امانت بنفع صاحب‌ مال اسـت (مانند امانت‌ گرفتن‌ میوه و مراجعه ننمودن صاحب‌ مال)و‌ مال مذکور را بفروشد وجه حاصل از فروش جنس در نزد وی امانت‌ بـوده‌ و چـنانچه در آن دخـل‌ و تصرفی‌ نماید خیانت در‌ امانت‌ کرده است چنانچه خریدار‌ مالی‌ را قبل از پرداخـت کـلیه بهای آن تحویل بگیرد و مال مذکور را بفروش‌ رسانده‌ و یا بکسی ببخشد آیا عمل‌ مذکور‌ را میتوان‌ خیانت‌ در‌ امـانت نـامید؟- ازلحـاظ حقوقی‌ همینکه مالی را کسی خرید مالک آن شیئ بوده و بهای آن در ذمه وی‌ مـیباشد‌ بـنابراین پس از خـرید مجاز است‌ در‌ مال‌ خود‌ هر‌ گونه تصرفاتی بخواهد‌ بنماید‌ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکـر شـده بـاشد مثلا فرشی که شرکتها باشخاص میفروشند طبق‌ قرارداد‌ خریدار‌ وقتی مالک شیئ میگردد کـه آخـرین قسط‌ خود‌ را‌ پرداخته‌ باشد‌ بنابراین‌ چون فرش در نزد وی امانت بوده و عنصر مالکیت قـبل از پرداخـت آخـرین قسط انجام نشده چنانچه فرش را قبل از پرداخت کلیه بها بفروش رساند‌ عمل مذکور خـیانت در امـانت است رسیدگی بموضوع مذکور در محاکم قضائی مورد اشکال قرار گرفته زیرا با مـحاکم جـزائی اسـت که تشخیص دهند تحویل اشیاء بعنوان فروش بوده و تحویل‌ گیرنده جنس پس از تحویل اشیاء خریدار میباشد یا اشـیاء مـذکور در نزد وی بعنوان رهن و امانت میباشد.چنانچه تاجری مقداری از اجناس یا اشیاء را نزد خـریدار ارسـال کـه‌ یکی‌ از آنها را انتخاب و خریداری نماید اشیاء مذکور امانی بوده و چنانچه خریدار قبل از پرداخت بهاء در آنـها دخـل و تـصرفی‌ نماید‌ عمل مذکور خیانت در امانت‌ است.

خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

اشیاء‌ مورد امانت بطور موقت سپری شده بـاشد

یکی ‌ ‌دیـگر از عناصر تشکیل دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت‌ بایست‌ موقتا‌ سـپری شـده بـاشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور‌ صرفنظر نموده و یا آنرا بدور انداخته باشد.ضمنا وراث و یا قـائم مقام مالک میباشد-این موضوع قابل بحث‌ نیست‌ که‌ اشیاء و اموال سپرده شده باشد بلکه چـنانچه مال بهر طریقی کـه‌ بـطور‌ موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی امانت بوده و در این مال بضرر مالک‌ خیانت‌ شود‌ بزه خیانت در امانت محرز میباشد مثلا چنانچه قیمی وجهی جهت مخارج‌ اطفال‌ صغیر‌ دریافت نموده و بـنفع خود در این مال تصرف نماید.اشیاء مورد امانت بعنوان موقت‌ بایست‌ تحویل‌ شده باشد و در ضمن تحویل این مطلب بایست تصریح شده باشد این نکته‌ مورد‌ نظر نیست که اشیاء مورد امانت مـستقیما از طـرف مالک سپرده شده باشد‌ و یا‌ بوسیله افراد ثالث.خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

خیانت در امانت : عبارت است از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده است و بنا براسترداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

عنصر قانونی :

مواد قانونی که جرم خیانت در امانت در آن ها ذکر شده ، عبارتند از :

ماده ۶۷۳ : هرکس از سفید امضا یا سفید مهری که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا ۳ سال حبس محکوم می شود .

ماده ۶۷۴ : هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر ان به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که ان اشیاء نزد او بوده ، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد .

– مجازات های تبعی و تکمیلی نیز ممکن است در این جرم مطرح شوند .
خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

خیانت در امانت

عنصر مادی :

الف – رفتار مادی فیزیکی : ۴ حالت می تواند داشته باشد :

۱ – استعمال کردن : استعمال یا مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت است . مثال اتومبیلی گران قیمتی را برای نگه داری یا استفاده شخصی امین داده باشند و وی مصالح ساختمانی از قبیل آجر ، سنگ ، سیمان با آن ماشین جابجا کند .

۲ – تصاحب کردن : هر نوع برخورد مالکانه با مال می باشد . مثل فروختن یا به گرو گذاردن مال انکارمال امانی اصولا دلالت  بر تصاحب دارد. تا وقتی که خلاف آن ثابت شود . ( اظهار کتبی مثلا پس از ارسال اظهار نامه ثابت می شود .

  • تاخیر در استرداد ، اصولا تصاحب  نیست و اگر استعمال ناروا نباشد ، خیانت نیست . ولی استعمال ناروا باشد ، خیانت است .

۳ – اتلاف کردن : ازبین بردن مال مورد امانت است . می تواند به صورت مباشرت باشد . و یا این  که به صورت تسبیب باشد . مثل این که با داخل قفس قرار دادن گوسفند امانی ، حیوان درنده او را شکار کند.

۴ – مفقود کردن : در صورتی که مال مورد امانت با سوء نیت توسط امین گم شود . مثلا مال مورد امانت را در دریا پرتاب کند .

خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفریوکیل خیانت در امانت کیفریجرم خیانت در امانت در خود قانون مجازات اسلامی به طور صریح تعریف نشده است اما در برخی مواد این قانون مصادیقی برای آن ذکر شده است که اشاره به آن در این مطلب برای آشنایی شما عزیزان خالی از فایده نمی باشد.

جرم خیانت در امانت از طریق استعمال ، تصاحب ، اتلاف و مفقود کردن مال مورد امانت اتفاق می افتد که این موارد عنصر مادی این جرم محسوب می شوند و می تواند هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل اتفاق بیافتد که البته در اکثر موارد به صورت فعل اتفاق می افتد.

از مباحث حقوقی که عبور کنیم باید این نکته را در نظر بگیریم که جرم خیانت در امانت هم از لحاظ روانشناسی و هم از لحاظ جامعه شناسی می تواند مورد توجه قرار گیرد زیرا عملی است بسیار مذمون و زشت که می تواند اثر مخرب بر اعتماد جمعی جامعه داشته باشد و این یک موضوع جدی و مهم برای جامعه خواهد بود.

خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

در آخر برای جمع بندی لازم است که شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت را ذکر کنیم:

-موضوع جرم باید مال باشد.

– مال امانی می بایست به شیوه ی قانونی از طرف مالک مال به شخص امین واگذار شود.

– امین در پس دادن مال امانی اهمال کند و یا مال را متقلبانه تصرف ، مصرف و یا تلف کند.

– باید عمل ارتکابی امین وضرر مالک در از دست رفتن مال یا منافع آن مشهود باشد.

در این مطلب سعی شد که به صورت ساده و قابل فهم جرم خیانت در امانت برای شما توضیح داده شود و حتما شما فهمیده اید که این جرم هم مانند سایر جرایم نیاز به مشاوره ی مفید با وکیل دارد که در این مورد شما باید با وکیل جرایم مالی و کسی که در زمینه ی خیانت در امانت آگاهی و اشراف کامل بر قوانین مرتبط به آن چه از نظز حقوقی و چه از نظر کیفری و همچنین آگاهی از رویه های قضایی در این زمینه را دارد مشورت کنید.

گروه وکلای آریا دادیار بهترین وکیل در این زمینه را برای احقاق حقوق شما و جلوگیری از تضییع حق شما برای مشاوره حقوقی و قبول پرونده تان را به شما معرفی خواهد کرد.خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

چک برگشتی در قبال خیانت در امانت چگونه اثبات میشود؟

ایشان میتوانند بعد از برگشت زدن چک برای وصول آن اقدام کنند و بعد از گرفتن حکم محکومیت شما در صورت عدم مراجعه شما حکم جلب شما را بگیرند پیشنهاد میشود که دادخواست اعسار بدهید.

آیا خیانت در امانت رد مال دارد

در خیانت در امانت از جمله جرایمی است که مالک  در اثر دادن مال  به  امین این اطمینان را دارد که مالش  پس از مدتی در اختیارش قرار بگیرد حال اگر در این راستا امین به طور مختلف از دادن مال  استنکاف نماید و یا به ضرر او رفتاری انجام داده باشد که دیگر آن مال کارایی  اولیه را نداشته باشد و باعث ضرر و زیان بهتر شده است و با مطرح کردن شکایت علاوه بر  جبران ضررزیان استرداد مال را هم تقاضا می نماید که در صورت موجود بودن آن عین  ان مسترد خواهد شد.

زمانی که مالک مال  را مطالبه می نماید و امین( شخصی که مال به وی سپرده شده است ) با سوء نیت( قصد عدم استرداد و ضرر و زیان وکالت)  از بازگرداندن آن خودداری نماید چه مال موجود باشد یا قبلاً تلف یا مصرف شده باشد ، جرم محقق خواهد شد البته این عدم استرداد باید همراه با سوء نیت باشد. یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک داشته باشید از بازگرداندن مال  ناتوان باشید جرمی در کار نخواهد بود .

نکته مهم در این است که سوء نیت و انگیزه دو مقوله متفاوت هستند که باید آنها را تفکیک نمود و سوءنیت به معنای قصدو ارتکاب  عملی است در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد .

محکمه ی جرم خیانت در امانت در محلی برگزار می شود که مال به امانت سپرده شده مطالبه گردد و امین از استرداد آن خودداری کند به طور  معمول مراجع رسیدگی‌کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت اظهارنامه برای مطالبه مال فرستاده شود و مرجع صالح نشانی شخص که مال در دست او است و آن نشانی می‌فرستد.

دادخواست استرداد لاشه چک در صورتیکه چک ها امانی باشد چگونه است؟

بله با توجه به اینکه امانت نامه بین شما و همسرتان تنظیم شده است و ایشان چک های امانت را خرج کرده اند لذا شما سریعا میتوانید شکایت کیفری خیانت در امانت علیه ایشان مطرح کنید که در صورت اثبات ایشان علاوه بر جبران خسارت وارده و رد مال به مجازات حبس و جزای نقدی هم محکوم میشوند.

برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟

فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .

لایحه خیانت در امانت طلا-وکیل خیانت در امانت شرق تهران

احتراما به استحضار عالی میرساند اینجانب سید سجاد میرکاظمی به وکالت ازآقای  *** عطف به پرونده شماره بایگانی *** با موضوع خیانت در امانت که در آن شعبه محترم تحت رسیدگی مطالب ذیل جهت دفاع از  حقوق  موکل خویش به عرض عالی می رساند: وکیل خیانت در امانت شرق تهران

۱-براساس امانت نامه مورخ *** مبلغ ۱ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به نحو امانی در اختیار آقای ***** میگذارد و مقرر گردیده است نامبرده عندالمطالبه و به درخواست موکل مرجوع گردد. وکیل خیانت در امانت شرق تهران

۲- علی رغم تذکرات پیاپی در سال ۹۸ و سپس در سال ۹۹ از طریق رسمی و قانونی و به وسیله اظهارنامه درخواست استرداد  رسما اعلام گردیده است.

۳-بر  اساس شهادت شهود تعرفه شده در پرونده مشتکی عنه موظف بوده است که جنس مورد امانت را به محض اعلام از سوی موکل سالم و بدون عیب و نقص مسترد نماید. وکیل خیانت در امانت شرق تهران

۴-لکن مشتکی عنه علی رغم تذکرات مختلف و ارسال اظهارنامه رسمی از استرداد مال امانی خود داری مینماید.خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

علی هذا با عنایت به شرح بالا و با توجه به ارکان و عناصر  سه گانه جرم :

۱-عنصر قانونی :

ماده ۶۷۴ نیز «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. (باامعان نظر  به ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری )

۲-عنصر مادی :

با عنایت به مفاهیم علم حقوق و با توجه به این مهم که رکن مادی هر جرمی از عنصر قانونی آن الهام میگیرد در پرونده حاضر ،گرفتن مال امانی و عدم استرداد و بعبارتی تصاحب  نمودن آن و خودداری از استرداد اموال امانی با توجه به تذکرات مختلف و نیز اظهارنامه مبنی بر استرداد متهم از مرجوع نمودن خودداری نموده است.لذا برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد، شرایطی لازم است: ۱- موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد. ۲- مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود. ۳- مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن، به امین سپرده شده باشد.  ۴- بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد. که همه موراد بالا در پرونده حاضر روشن می باشد.

۳-عنصر معنوی: وکیل خیانت در امانت شرق تهران

عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.که در پرونده حاضر مشتکی عنه به قصد اضرار به موکل اینجانب و باعلم از خواست امانت گذار مبنی بر استرداد مال امانی از این مهم خودداری نموده (سو نیت مجرمانه) و با توجه به شرایط اقتصاد و تورم نظام گسیخته به عمد و از روی سهل انگاری موجبات اضرار موکل را فراهم نموده است.

علی هذا باعنایت به مطالب مشروح در بالا از آن مقام محترم قضایی ضمن  درخواست مجازات مشتکی عنه، جبران ضرروزیان مادی موکل محترم استدعاست.خیانت در امانت + وکیل + حقوقی + کیفری

پیشاپیش از عنایات شما کمال تشکر را دارم. وکیل خیانت در امانت شرق تهران

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)