خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه-مشاوره حقوقی تقسیم ترکه گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی در این نوشتار پیرامون تقسیم ترکه بحث و تبادل نظر میگردد.

 ترکه چیست؟

وکیل تقسیم ترکه-مشاوره حقوقی تقسیم ترکه گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی اشاره دارد که ترکه شامل اموال و دارایی هایی است که از فرد متوفی به جا مانده و به بازماندگان او به ارث می‌رسد. این اموال و دارایی‌ها شامل اموال منقول و غیرمنقول و طلب‌ها و بدهی‌ها می‌باشند.

مالکیت وراث نسبت به این اموال متزلزل است و هنگامی تکمیل می‌شود که تقسیم ترکه انجام شده و بدهی‌های متوفی پرداخت شده باشد. برای اینکه وراث بتوانند به سهم خود برسند و مالک آن شوند ابتدا باید بدهی‌های متوفی را مشخص کنند و پس از پرداخت آن‌ها اقدام به تقسیم ترکه نمایند. مثلا اگر متوفی وصیت کند که بخشی از اموالش به شخص خاصی برسد یا مبلغی را قبل از فوت از کسی گرفته و تسویه نکرده باشد، قبل از تقسیم ترکه باید آن مبالغ از اموال وی پرداخت شود.

تقسیم ترکه (گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی)
تقسیم ترکه (گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی)

دارایی

دارایی به طور کلی دارایی دو بخش دارد: بخش مثبت دارایی شامل اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات است و بخش منفی آن بدهی‌ها را شامل می‌شود. همچنین قراردادها و تعهداتی که بر عهده متوفی بوده است در گروه دارایی‌های منفی قرار می‌گیرد. بعد از فوت فرد هر دو بخش دارایی‌های متوفی به وراث می‌رسد و آن‌ها می‌توانند آن را پذیرفته یا از قبول آن سر باز زنند.

نحوه دادخواست تقسیم ترکه چگونه است؟

وکیل تقسیم ترکه-مشاوره حقوقی تقسیم ترکه گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی وکیل تقسیم ترکه-مشاوره حقوقی تقسیم ترکه گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی اگر هر یک از وراث بخواهد سهم خود را از اموال وارث دریافت کند باید تقاضای تقسیم ترکه را به دادگاه ارائه دهد. اولین کاری که برای تقسیم ترکه باید انجام شود گرفتن برگه انحصار وراثت است. درخواست تقسیم ترکه را می‌توان از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال کرد. در نامه درخواست تقسیم ترکه نام شخص متوفی و نام خواهان ذکر می‌شود. سپس بر اساس برگه انحصار وراثت نام ورثه و هر شخص دیگری که سهمی دارد قید می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است متوفی بخشی از مال را به کسی غیر از وراث بخشیده باشد، در این حالت نام آن فرد هم باید در درخواست تقسیم ترکه قید شود

بعد از طی این مراحل دادگاه کار تقسیم ترکه را انجام می‌دهد. تقسیم ترکه به این صورت است که آنچه را دادگاه به عنوان وصیت و بدهی‌های متوفی تشخیص دهد از اموال جدا کرده و مابقی را بین ورثه تقسیم می‌کند. به طور کلی در دادگاه‌ درخواست تقسیم ترکه قبل از درخواست تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین اگر شخصی تصمیم داشته باشد با پیگیری قانونی به سهم ارث خود دست یابد ابتدا باید درخواست انحصار وراثت و سپس درخواست تحریر ترکه و بعد از آن تقسیم ترکه را تنظیم نماید. تحریر ترکه به معنای تعیین دقیق دارایی‌های متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات و بدهی‌ها می‌باشد.

دادگاه برای رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه جلسه تشکیل می‌دهد و آن را به تمام وراث ابلاغ می‌کند. در این حالت اگر بین ورثه برای تقسیم اموال توافق وجود داشته باشد، این توافق مبنای تقسیم اموال قرار می‌گیرد اما اگر توافق وجود نداشته باشد دادگاه این کار را انجام می‌دهد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اگر ورثه بر سر تقسیم اموال با یکدیگر اختلاف نداشته باشند ترکه را بین خود تقسیم می‌کنند یا به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند. اگر یکی از ورثه محجور یا غائب باشد برای تقسیم ترکه حتما باید به دادگاه مراجعه کنند.

چه کسانی می‌توانند درخواست تقسیم ترکه را مطرح کنند؟

  1. ولی، وصی یا قیم هر وارثی که محجور باشد.
  2. کسی که سهم الارث بعضی ورثه به او منتقل شده باشد.
  3. هر یک از وراث قانونی
  4. وصی منصوب از جانب شخص متوفی
  5. امین شخص غایب یا جنین
  6. تقسیم ترکه

مطالبه سهم الارث چیست؟

وکیل تقسیم ترکه-مشاوره حقوقی تقسیم ترکه گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی مطالبه سهم الارث بدین معناست که هر یک از بازماندگان متوفی درخواست دهند که از اموال به جا مانده از متوفی سهم خود را به صورت مشخص دریافت نمایند. هر یک از ورثه می‌توانند به صورت جداگانه تقاضای دریافت سهم الارث را مطرح نمایند.

نحوه مطالبه سهم الارث چگونه است؟

اگر شخصی درخواست مطالبه سهم الارث را داشته باشد ابتدا باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کند و فوت شخص را اطلاع دهد تا شناسنامه وی باطل شود. بعد از صادر شدن گواهی فوت، خواهان با در دست داشتن آن به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کند تا گواهی انحصار وراثت را دریافت کند.  بعد از آن آگهی حصر وراثت در روزنامه منتشر می‌شود. بر اساس این آگهی اگر کسی از متوفی طلبی داشته باشد می‌تواند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کند.

تفاوت مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه چیست؟

وکیل تقسیم ترکه-مشاوره حقوقی تقسیم ترکه گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی ماترک اموال و دارایی‌هایی است که از متوفی به جا مانده است و شامل دارایی‌های مثبت و منفی می‌باشد اما سهم الارث سهمی است که هر یک از ورثه از اموال متوفی به دست می‌آورند.

نمونه دادخواست مطالبه سهم الارث

مشخصات خواهان: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شغل

خوانده : نام، نام خانوادگی، حتی الامکان، شماره ملی، آدرس و شغل

خواسته : صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه متوفی

دلایل و منضمات دادخواست :  گواهی انحصار وراثت و سایر دلایل و منضمات

شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگاه

احتراما، به استحضار می رساند، اینجانب……… ………….. به شماره ملی ………….. به موجب گواهی انحصار وراثت  شماره ………. صادره از شورای حل اختلاف ………………….. که به پیوست، ضمیمه می گردد، فرزند مرحوم…………………. بوده و ایشان، علاوه بر بنده، دو فرزند دیگر، به نام های……….. و ……………. نیز داشته اند و ما سه نفر، وراث شرعی و قانونی مرحوم، می باشیم.

نظر به اینکه بنده و سایر وراث، در تقسیم ماترک به جا مانده از پدر مرحوم مان، اختلاف داریم، به موجب این دادخواست، از این مرجع محترم، تقاضای صدور حکم، مبنی بر تقسیم ترکه متوفی، مستدعی است.

با تشکر و تجدید احترام

نمونه رای دعوای تنفیذ فسخ قرارداد

پیام: در موضوع فسخ، خواهان باید راساً اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ع. و ع. هر دو پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان مذکور با احتساب جمیع خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و غیره مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال، که ماحصل اظهارات خواهان مبنی بر این می باشد که طی قرارداد عادی بین طرفین یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته است و طی شروط قرارداد چنان چه خریدار مابقی ثمن معامله که یک میلیون و اندی تومان می باشد. را در تاریخ 18/5/1385 نپردازد، مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می باشد و معامله فسخ می گردد. نظر به اینکه خیار تأخیر ثمن هر چند فوری نیست، ولی مسکوت گذاردن اعمال فسخ به واسطه تأخیر در پرداخت مابقی ثمن در مدت زمان طولانی تا تاریخ سال 1391 دلالت بر بقا عقد بیع فی مابین متعاقدین می باشد، چرا که با افزایش قیمت فزاینده مسکن از تاریخ وقوع عقد که در سال 1382 تا تاریخ تقدیم دادخواست که سال 1391 بوده است، فروشنده را به اعمال حق فسخ برانگیخته است و چنانچه فروشنده قصد اعمال شرط ضمن عقد را داشت می باست یکسال الی دو سال بعد از عدم پرداخت مابقی ثمن معامله این شرط خود را استیفا می نمود درصورتی که اگر بپذیریم که فروشنده می تواند هر زمان که اراده نماید بتواند از حق شرط فسخ خود استفاده نماید عقد بیع که از عقود لازم و برای طرفین لازم الاتباع می باشد، متزلزل مینمایید. اصل بر بقا و نفوذ عقود و قراردادها می باشد درصورتی که عقد با وجود شرط مدت زمان نسبتاً طولانی تقاضای فسخ معامله نگردد، نوعاً کاشف از اراده صاحب حق شرط مبنی بر تنفیذ معامله و بقا عقد می باشد و تا کنون بعد از گذشت قریب به شش سال از تاریخ قرارداد فی مابین تاکنون دلیلی مبنی بر مطالبه ثمن و یا اعمال حق شرط فسخ ننموده است و با توجه به ادعای خوانده مبنی بر پرداخت کلیه ثمن معامله که دلیلی یا سند در خصوص پرداخت مابقی ثمن معامله ارائه ننموده است. لذا به نظر دادگاه ادعای خواهان ها وارد نمی باشد و به استناد مفهوم ماده 403 و 10قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.پ. و ع.پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.پ. از دادنامه 9100647 ـ 16/8/91 شعبه 280 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان می باشد وارد و موجه است. زیرا با توجه به نحوی تعریف خواسته که چنین بیان شده است تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان متنازع فیه را نموده اند دعوی قابلیت استماع نداشته در موضوع فسخ مدعی و ذوالفسخ باید راساً اعمال فسخ نمایند و صرفاً مراتب اعلام و تحقق فسخ را می توانند از محکمه تقاضا نمایند اعمال فسخ ناظربه شخص است و نه به دادگاه و وقوع فسخ ثمره اراده دارنده حق فسخ می باشد. اگر چه در مانحن فیه شرط فاسخ در قرارداد می باشد و ارتباطی به فسخ ندارد و موضوع مشمول حکم انفساخ می تواند باشد. علی ای حال به استناد مواد2و358 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات حاکم بر اعمال خیار فسخ، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه نسبت به دعوی موصوف، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید.
وکیل تقسیم ترکه-مشاوره حقوقی تقسیم ترکه گروه وکلای آنی وکیل سید سجاد میرکاظمی– 09122274983  متخصص امور حقوقی -ملکی- عقود و قراردادها داور حرفه ای قوه قضاییه

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)