خدمات حقوقیمقالات حقوقی

مواد مخدر چیست؟

مواد مخدر چیست؟

سید سجاد میرکاظمی هستم وکیل پایه یک دادگستری ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ متخصص جرایم کیفری مواد مخدر ومواد مخدر چیست؟

در این نوشتار در مورد مواد مخدر میخواهیم توضیح بدهیم و چگونه می شود با بهترین وکلای  مواد مخدر تهران صحبت کرد و شماره همراه وکیل مواد مخدر را برای مشاوره قرار داده ایم.

In this article, we want to explain about narcotics and how to talk to the best narcotics lawyers in Tehran.

یکی از معزلات بزرگ جامعه بی شک مبارزه با مواد مخدر و حل فراوانی آن در جامعه است دیگر به راحتی می توان  فروشندگان خرد این مواد را پیدا و به راحتی سفارش داد.

One of the big problems of the society is undoubtedly the fight against drugs and solving its abundance in the society. It is easy to find small sellers of these drugs and order them easily.

قطعا این جا یک وکیل نقش مهمی ایفا می کند زیرا مواد قانونی  و تبصره های مواد مخدر بسیار گوناگون است و پرونده ها در این زمینه سختی ها و پیچیدگی های خودش را دارد پس بهتر است شما از بهترین وکیل مواد مخدر استفاده کنید.

Of course, a lawyer plays an important role here because the legal articles and notes on drugs are very diverse and the cases in this field have their own difficulties and complications, so it is better for you to use the best drug lawyer.

بهترین وکیل مواد مخدر تهران

گروه وکلای آنی وکیل  بهترین وکیل مواد مخدر را در اختیار شما قرار خواهد داد و شما می توانید به صورت حضوری یا با تماس با شماره تلفن مجموعه وکیل آنلاین مواد مخدر را دریافت کنید.

۲۰۳ / ۵,۰۰۰

The best drug lawyer in Tehran Ani Vakil group of lawyers will provide you with the best drug lawyer and you can get the online drug lawyer collection in person or by calling the phone number.

 

به دلیل اهمیت ویژه ی مواد مخدر دادسراو دادگاه انقلاب به این گونه پرونده ها رسیدگی می کند. قانون مجازات اسلامی برای مجرمان مواد مخدر مجازات های سنگین که اعدام هم جز آن می باشد در نظر گرفته است.

Due to the special importance of narcotics, the prosecutor of the Revolutionary Court deals with such cases. The Islamic Penal Code provides severe punishments for drug offenders, including death.

مواد مخدر چیست؟ ترکیبات شیمیایی هستند که مصرف آن ها تغییراتی در سیستم عصبی را ایجاد می کنند و باعث لذت و وابستگی می شوند پس قابلیت ایجاد اعتیاد را دارند.

What are drugs? There are chemical compounds that cause changes in the nervous system and cause pleasure and dependence, so they have the ability to cause addiction.

فعالیت های مجرمانه در رابطه با مواد مخدر که در قانون جرم انگاری شده است عبارت هستند از :

 1. نگهداری مواد مخدر
 2. تولید و ساخت مواد مخدر
 3. مخفی کردن مواد مخدر
 4. ورود مواد مخدر به داخل کشور
 5. خروج مواد مخدر از کشور
 6. فروش مواد مخدر به صورت کلی یا جزیی

تمام افراد مرتبط با مواد مخدر مجرم هستند و قانون برای آن ها مجازات هایی را در نظر گرفته است.

Criminal activities related to drugs that are criminalized in the law include:

 1. Possession of drugs
 2. Production and manufacture of drugs
 3. Hiding drugs
 4. Entry of drugs into the country
 5. Exit of drugs from the country
 6. Sale of drugs in whole or in part

All people related to drugs are criminals and the law has provided punishments for them.

وکیل آنلاین مواد مخدر

وکیل آنلاین مواد مخدر اذعان دارد: مواد مخدر  به دو دسته ی سنتی و صنعتی تقسیم می شوند کشور ما با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی در رابطه با مواد مخدر موقعیت حساسی را دارد و برای پیشگیری و مبارزه ی با این موضوع می بینیم که قانون گذار در قانون مجازات های سنگینی در نظر گرفته است از حبس های بلند مدت گرفته تا اعدام. و ایران جز معدود کشورهایی است که در زمینه ی مواد مخدر مجازات اعدام را به کار می برد.

با توجه به سخت گیری هایی که در قانون وجود دارد قطعا به این نتیجه رسیده اید که می بایست در جرایم مواد مخدر حتما از وکیل استفاده کنید.

Online drug lawyer

The online drug lawyer admits: Drugs are divided into two categories, traditional and industrial. Our country has a sensitive position regarding drugs due to its specific geographic location, and to prevent and fight against this issue, we see that the legislator The law provides for severe punishments ranging from long-term imprisonment to execution. And Iran is one of the few countries that applies the death penalty in the field of drugs.

Considering the strictness of the law, you have definitely come to the conclusion that you should definitely use a lawyer in drug crimes.

مجازات حمل مواد مخدر

همان طور که می دانیم هر گونه فعل تولید، حمل و نگهداری و یا فروش مواد مخدر در قانون کشور جرم و محصوب شده و بسته به شرایط مرتبط اعم از نوع فعل مربوط به مواد مخدر توسط مجرم، میزان مواد مخدر و غیره برای آن مجازات در نظر گرفته می شود.

در ادامه به بررسی مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بر اساس حجم آن و قوانین و ضوابط جدید حاملان مواد مخدر خواهیم پرداخت. برای کسب اطلاعات جامع تر تنها با یک تماس از مشاوره حقوقی ما بهره مند شوید. و یا توسط یک وکیل پایه یک دادگستری از مرکز ما مراحل و روند مربوط به این نوع شکایت را پیگیری نمایید.

Penalty for carrying drugs

As we know, any act of producing, transporting, keeping or selling narcotics is considered a crime in the law of the country and depending on the relevant conditions, including the type of act related to narcotics by the criminal, the amount of narcotics, etc. is considered

In the following, we will examine the punishment for carrying and keeping drugs based on their volume and the new rules and regulations for drug carriers. To get more comprehensive information, benefit from our legal advice with just one call. Or follow the steps and process related to this type of complaint by a basic lawyer from our center.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر بر اساس حجم آن

در این قسمت مجازات نگهداری و حمل نمودن مواد مخدر از جمله تریاک، سوخته تریاک، تفاله تریاک، بنگ، گرس، شیره و یا گراس می پردازیم:

 • حمل و نگهداری مواد مخدر تا ۵۰ گرم:  تا ۳ میلیون جزای نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق برای مجرم
 • حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم:   ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ سال تا ۱۵ ضربه شلاق برای مجرم
 • حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو گرم:  ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ تا ۵ سال زندان برای مجرم

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از ۵ کیلوگرم:  ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به همراه ۵۰ تا ۷۴ ضربه ی شلاق به اضافه ۵ تا ۱۰ سال حبس برای مجرم و در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازاتهای عنوان شده و به جای جریمه ی نقدی که گفته شد، مصادره اموال مجرم به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده ی آن می شود. و در صورت تکرار جرم برای بار سوم محکوم به اعدام و مصادره اموال او البته همان طور که گفته شد به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده مجرم می باشد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از از ۲۰ تا ۱۰۰ گیلو گرم: علاوه برمجازات مقرر در بند قبلی به ازای هر کیلو گرم از مواد مخدر، ۲ میلیون ریال جریمه و جزای نقدی اضافه می گردد. و در صورت تکرار جرم حکم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده او در نظر گرفته می شود.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از ۱۰۰ کیلو گرم : علاوه بر جزای نقدی و شلاق ذکر شده در بند های ۴ و ۵ گفته شده، محکوم به حبس ابد می باشد. و در صورت تکرار جرم حکم اعدام و همچنین مصادره اموال او به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده مجرم در نظر گرفته می شود.

Penalty for carrying and keeping drugs based on its volume

In this section, we discuss the punishment for keeping and transporting narcotics, including opium, burnt opium, opium residue, cannabis, grass, sap, or grass:

 • Carrying and keeping drugs up to 50 grams: up to 3 million fines and up to 50 lashes for the offender

Carrying and keeping drugs more than 50 grams to 500 grams: 5 to 15 million Rials fine and 10 years to 15 lashes for the offender.

 • Transportation and possession of narcotics more than 500 grams to 5 kilograms: 15 to 60 million Rials fine and 40 to 74 lashes and also 2 to 5 years in prison for the offender.

Carrying and keeping narcotics over 5 kg: 60 to 200 million Rials fine along with 50 to 74 lashes plus 5 to 10 years imprisonment for the offender and in case of repeat crime in addition to the mentioned punishments and instead of a fine That said, the confiscation of the criminal’s property is except for the normal living expenses for his family. And if he repeats the crime for the third time, he will be sentenced to death and confiscation of his property, of course, as mentioned, with the exception of normal living expenses for the criminal’s family.

Transportation and storage of narcotics more than 20 to 100 kilograms: in addition to the penalties stipulated in the previous paragraph, 2 million Rials fines and fines are added for each kilogram of narcotics. And in case of repeating the crime, the death sentence and property confiscation will be considered with the exception of normal living expenses for his family.

Carrying and keeping narcotics over 100 kg: In addition to the fine and whipping mentioned in paragraphs 4 and 5, he is sentenced to life imprisonment. And in case of repeating the crime, the death sentence and also the confiscation of his property will be considered, with the exception of normal living expenses for the criminal’s family

ضوابط جدید مجازات حمل مواد مخدر

طبق ماده واحده طرح قانن مجازات حمل مواد مخدر مورد تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی، تمامی جرائم مواد مربوط به موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر مشروط بر اینکه مواد مخدر حمل شده بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و همچنین مواد موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مشروط بر اینکه حجم مواد بیشتر از ۳ کیلوگرم باشد، تحقق و اجراب این بند در مورد مجرمین و متهمین قبل از اجرای حکم و حتی لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن شرط های بند الف، ب و یا پ می باشد.

در خصوص جرائم موضوع قانون مجازات حمل مواد مخدر که حکم مجازات بالغ بر ۵ سال حبس را دارد در صورتی که به حداقل مجازات آن صادر گردد، به غیر از مصادیق تبصره ماده ۳۸ این قانون، مرتکب از به تعویق افتادن و تعلیق حکم مجازات، آزادی مشروط و دیگر نهاد های ارفاقی به جز عفو مقام معظم رهبری ذکر شده در بند ۱۱ اصل قانون اساسی کشور بهره مند نمی شود و در صورت صدور حکم به مجازات بالاتر از حداقل، دادگاه می تواند قسمتی از مجازات حبس مجرم را بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی آن در مدت ۵ الی ۱۰ سال تعلیق نماید.

New rules for the punishment of carrying drugs

According to the single article of the draft law on the punishment of transporting narcotics approved and approved by the Islamic Council, all crimes related to the subject of Article 4 of the Anti-Narcotics Law provided that the transported narcotic drugs are more than 50 kilograms, as well as the substances subject to Article 8 of the Anti-Narcotics Law. With narcotics, provided that the volume of the substance is more than 3 kilograms, the realization and enforcement of this clause in the case of criminals and defendants before the execution of the sentence and even the entry into force of this clause depends on having the conditions of clauses A, B or C.

With regard to the crimes under the Law on the Punishment of Drug Trafficking, which carries a sentence of up to 5 years of imprisonment, if the minimum sentence is issued, apart from the examples in the note of Article 38 of this law, the perpetrator shall be freed from the postponement and suspension of the sentence. Probation and other fraternity institutions do not benefit except for the pardon of the Supreme Leader mentioned in Article 11 of the Constitution of the country, and in case of issuing a sentence with a sentence higher than the minimum, the court can suspend part of the punishment of the criminal after serving the minimum sentence. suspend its legality for 5 to 10 years.

اما آیا هر وکیلی می تواند در زمینه ی مواد مخدر به شما کمک موثر بدهد؟ بی شک پاسخ این پرسش منفی است شما باید از بهترین وکیل مواد مخدر استفاده کنید تا آن وکیل بتواند در پرونده ی شما اگر بی گناه هستید آن را اثبات کند و اگر جرمی مرتکب شده اید بتواند با مهارت خود در مجازات شما تخفیف بگیرد و یا مدت مجازات حبس شما را کاهش دهد و یا بتواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. وکیل متبحر در این زمینه وکیلی است که نسبت به قوانین مواد مخدر و رویه های قضایی آن اشراف کامل داشته باشد.

گروه وکلای آنی وکیل ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ سعی می کند بهترین وکیل مواد مخدر در تهران را در اختیار شما قرار بدهد و شما می توانید به صورت حضوری و همچنین تماس با شماره تلفن مجموعه از وکیل آنلاین مواد مخدر مشاوره کسب نمایید.

شماره تلفن وکیل مواد مخدر

اگر شما میخواهید با یک وکیل متخصص صحبت کنید و نیاز دارید شماره تلفن وکیل مواد مخدر را داشته باشید ، گروه وکلای آنی وکیل جزو بهترین مجموعه وکلا(کیفری کاری -ملکی کار -خانواده-ثبتی -مالیاتی-اداری-دیان عدالت اد اری-اداره کار-تامین اجتماعی- اتحادیه صنفی و…) در این زمینه می باشد که به طور تخصصی در زمینه مواد مخدر کار می کند و می توانید سوالات خود را از وکیل مجرب مواد مخدر بپرسید.

سید سجاد میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ متخصص جرایم کیفری -موادمخدر-مسلط به رویه کیفری ….

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)