خدمات حقوقی

وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد

وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد

با سلام خدمت دوستان گرامی

وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد

سید سجاد میرکاظمی  هستم     وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد هفت حوض تهران         ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ ….وکیل متخصصدعوای ابطال قرارداد و رویه های محاکم.

گروه وکلای آنی وکیل این افتخار را دارد از وکلای درجه یک تهران بهره مند میگردد.

      وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد در مورد نحوه نحوه صحیح طرح دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد اذعان میدارد:

هنگامی که معامله یا قراردادی میان طرفین منعقد می گردد و بعد از انجام آن معامله یا قرارداد، مشخص می گردد که یک یا بعضی از شروط اساسی در مورد صحت معاملات در آن وجود نداشته است، لازم است بدانید که در این مورد با توجه به شرایط تنظیم معامله، باید دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد، مطرح گردد تا بتوانید در دادگاه صالح به حق خود برسید و دعوای شما توسط دادگاه، رد نگردد.لازم به ذکر است طرح این دعوا  توسط وکلای متخصص که بهترین زاویه نگاه جهت پیشبرد موضوع را دارند حایز اهمیت است.

۱      وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد در مورد اصل صحت قراردادهاتوضیحاتی ارایه مینماید:

مطابق با این اصل شامخ ، هر قراردادی که تنظیم می گردد، محمول بر صحت تلقی می شود و لذا، کسی که مدعی است قرارداد، خلاف اصول تنظیم شده است و صحیح نیست، می بایست در مقام مدعی، با آوردن ادله مناسب، ادعای خویش مبنی بر بی اعتباری قرارداد، را ثابت نماید.

———-

۲      وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد در مورد  دعوای ابطال قرارداد یا اعلام بطلان قرارداد :

اگر دلایل کافی در جهت بی اعتباری و باطل بودن قرارداد وجود داشته باشد، با دانستن تفاوت میان دو دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد، میتوان تصمیم درست را در انتخاب موضوع دعوا اتخاذ نمود.

 

۳-      وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد در مورد اعلام بطلان معامله – گروه وکلای آنی وکیل

 

اعلام بطلان قرارداد

دعوای اعلام بطلان قرارداد وقتی باید مطرح گردد که مشخص شود قرارداد تنظیم شده از ابتدا باطل بوده و فاقد شروط ذکر شده در ماده ١٩٠ قانون مدنی می باشد. ماده ١٩٠ قانون مدنی بیان نموده است:

لازم به ذکر است :“برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

 • ۱قصد طرفین و رضای آنها
 • ۲اهلیت طرفین
 • ۳موضوع معین که مورد معامله باشد
 • ۴مشروعیت جهت معامله
 • وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد

+++***فلذا مطابق با ماده فوق مشخص میگردد که اگر در قراردادی مشخص شود که یکی از طرفین یا هر دوی آنها در زمان قرارداد اهلیت یا رضایت نداشته و یا اینکه موضوع قرارداد مشخص نبوده و یا جهت معامله مشروعیت نداشته، می بایستی دعوای “اعلام بطلان قرارداد” در دادگاه عمومی حقوقی صالح مطرح گردد.

مطابق با قانون اینگونه دعاوی از اساس، باطل می باشد و می بایست اعلان بطلان آنان از دادگاه درخواست شود چرا که منطقی نیست تقاضای ابطال معامله ای را کرد که از ابتدا باطل بوده است، تنها راه، اعلام بطلان آن معامله می باشد.

ماده ٣۴٨ قانون مدنی بیان میدارد:

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.”

      وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد در مورد  ماده ٣۵٣ قانون مدنی بیان میدارد:

هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.”

دعوای ابطال قرارداد

دعوای ابطال قرارداد زمانی مطرح می شود که قرارداد در زمانی که تنظیم شده، دارای شرایط اساسی مقرر در ماده ١٩٠ قانون مدنی (روابط اساسی صحت معاملات) بوده است، اما بعدا معلوم می شود که در زمان عقد عیب یا ایرادی پنهان بوده و یا اینکه طرفین به آن توجهی نکرده اند. بطور مثال اگر وکیل خارج از حدود اختیارات موکل خود معامله ای کند، باید دعوای ابطال قرارداد مطرح گردد.

نکته: اگر در نتیجه یک قرارداد، سند رسمی تنظیم شود و بعدا مشخص گردد که باید دعوای اعلان بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد در دادگاه مطرح شود، می بایست در ستون خواسته در دادخواست اینگونه نوشته شود: ١) تقاضای اعلام بطلان معامله یا ابطال قرارداد ٢) ابطال سند رسمی شماره

عنوان: خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست

پیامفسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشأ و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ک.ص. و غیره به طـرفیـت خـواندگان ۱ـ الف.ر. و غیره. به خواسته صـدور حـکـم بـه ابـطـال ۵/۳ دانگ سند مشاع از شش دانگ یـک قطعــه زمیــن به پلاک ثبتی ۵۹۲/۱۳۷ و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۱۰۰۱ ـ ۲۴/۶/۸۱ و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینـکـه خواستـه خواهـان ها به طور مشخص و منجز اعلام نگردیده، نظر به اینکه حسب مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه دادنامه شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و دفاع موجه و مؤثر خوانده دوم و مدارک ارائه شده از ناحیه وی دلایل و مدارک مثبته ای که ادعای خواهان ها را اثبات نماید ارائه نگردیده است، لهذا دعوی مطـروحـه غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .
رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها ۱ـ ح. ۲ـ ح. ۳ـ م. ۴ـ ع. ۵ـ ف. ۶ـ ز. همـگی ن. ۷ـ ک.ص. ۸ـ ع.الف. به طـرفیـت آقـایـان ۱ـ الـف.ر. ۳ـ ع.ف. نسبـت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومـی حقـوقی تهـران کـه به موجـب آن حکـم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال ۵/۳ دانگ سند مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۵۹۲/۱۳۷ و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۲۴/۶/۸۱ و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی با اشاره به دادنامه صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و عدم وجود دلیل بر اثبات دعوی صادر گردیده است، اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره ۱۰۰۱ مورخ ۲۴/۶/۸۱ را درخواست نموده اند که این دعوی قابلیت استماع را ندارد زیرا فسخ و ابطال هر کدام دارای منشأ متفاوت و آثار متفاوت است که درخواست هر دو خواسته با یکدیگر قابل رسیدگی نبوده و در نتیجه قابل استماع نمی باشد و از جهتی تا تکلیف رابطه قراردادی طرفین مشخص نگردد دعاوی مربوط به آنها نیز قابل استماع نمی باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمـن نقض دادنـامـه معترضٌ عنه به استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعاوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه

     در مورد مدارک مورد نیاز در طرح دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد:

 1. تصویر مصدق قرارداد
 2. تصویر مصدق سند مالکیت (در صورت موجود بودن)
 3. تصویر مصدق کارت ملی
 4. استشهادیه شهود (اختیاری)
 5. معاینات محلی (اختیاری)
 6. ارجاع به کارشناسی (اختیاری)

در مورد دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد

اگر موضوع قرارداد، مال غیرمنقول مثل ملک باشد، دادگاه صالح، دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع شده است اما اگر موضوع قرارداد، مال منقول مثل ماشین باشد، دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد یا محل وقوع عقد، می باشد.

      وکیل دعوای ابطال قرارداد خرم آباد  مشاوره حقوقی دعوای ابطال قرارداد خرم آباد در مورد  و مراحل آن سید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳-وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی ملکی مسلط به قوانین و مقررات حوزه املاک ..بانک و

 

 

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)