خدمات حقوقیمقالات حقوقی

وکیل جرایم پزشکی کیست و چه ویژگی هایی دارد:

وکیل جرایم پزشکی کیست و چه ویژگی هایی دارد:++++++

Who is a medical crime lawyer and what are his characteristics:++++++++++++++++++++

He is a lawyer who must be fully familiar with the special laws and regulations of the community of doctors and paramedics, and also have a complete knowledge of the sources, regulations, and regulations in the medical community, because according to these laws, regulations, regulations, and systems, doctors They have their own responsibility. This responsibility and duties become meaningful when the doctor is at fault, is negligent, or does not have sufficient skill in the matter of medicine, in this case, the doctor can be considered for compulsory civil or criminal liability, depending on the case. In the case that we want to consider criminal liability for the doctor, in fact, we have to take a step in the path of specialized knowledge of crimes, which we call medical crimes. This category of crimes are crimes that in the process of defense and proceedings in the court or in the medical system organization, the doctor needs the services of a lawyer specializing in medical law in order to assert his rights. Perhaps with a little tolerance in the naming, he can be called a lawyer in medical law or a lawyer in medical crimes or a doctor’s lawyer or expressions similar to these titles.

وکیلی است که باید با قوانین و مقررات ویژه جامعه پزشکان و پیراپزشکان آشنایی کامل داشته باشد و همینطور اشراف کامل بر منابع و آیین نامه ها و بخش نامه های در جامعه پزشکی داشته باشد ، زیرا که پزشکان مطابق این قانون و مقررات وبخش نامه ها و  نظامات مخصوص خود دارای  مسئولیت می باشند. این مسئولیت و تکالیف  زمانی معنا پیدا می کند که پزشک دچار تقصیر گردد ، اهمال کاری نماید و یا مهارت کافی در امر طبابت نداشته باشد در این صورت حسب مورد می توان برای پزشک مسئولیت مدنی واداری  یا کیفری در نظر گرفت. در موردی که بخواهیم برای پزشک مسئولیت کیفری در نظر بگیریم در حقیقت باید در مسیر شناخت تخصصی جرایمی گام برداریم که به آن ها جرایم پزشکی می گوییم. این دسته از جرایم ، جرایمی هستند که در فرآیند دفاع و رسیدگی در دادگاه و یا سازمان نظام پزشکی ، پزشک برای احقاق حقوق خود نیاز بسیار زیادی به خدمات یک وکیل متخصص در امر حقوق پزشکی دارد. که شاید با کمی مسامحه در نام گذاری بتوان او را وکیل در حقوق پزشکی یا وکیل جرایم پزشکی یا وکیل پزشکان و یا عبارات شبیه به این عناوین نامید.

۲۷۹ / ۵,۰۰۰

Translation results

Translation result

star_border

The lawyer admits: the reason, time, reference and method of the complaint against the guilty doctor What are the most common types and causes of complaints from doctors? When is the best time to complain to the guilty doctor? When is the best time to complain about an unauthorized doctor or clinic? Where is the authority to complain about the guilty doctor and what steps should be taken?

 

وکیل دادگستری اذعان مینماید :علت، زمان، مرجع و طریقه شکایت از پزشک مقصر

شایع ترین انواع و علل شکایت از پزشکان کدامند؟ بهترین زمان برای شکایت از پزشک مقصر چه زمانیست؟ بهترین زمان شکایت از پزشک و یا کلینیک غیرمجاز چه زمانیست؟ مرجع شکایت از پزشک مقصر کجاست و باید چه مراحلی طی شود؟

The cause of the complaint against the guilty doctor is medical malpractice. When the doctor causes injury and complications to the patient, he is responsible for compensation. During the hearing of the criminal case under the title of complaint against the guilty doctor, based on his negligence, the court condemns him to pay a ransom to the patient.

What are the most common types of complaints from doctors?

Tabriz medical crime lawyer sajjad mirkazemi says: Complaints against cosmetic surgeons, especially complaints against abdominal and flank cosmetic surgeons (abdominoplasty, liposuction and liposuction) and breast prosthesis, and complaints about various facial cosmetic surgeries such as blepharoplasty, gel and fat injection, botox, jaw And the face, nose, etc. are among the most common types of complaints. Also, complaints of interference in medical matters, such as unauthorized clinics for hair transplants, lasers, and dental matters, both therapeutic and cosmetic, such as dental implants, implants, and composites, are among other cases in our criminal courts.

But what is the reason for filing the aforementioned criminal lawsuits? The cause of the complaint against the guilty doctor is the harmful result that has happened to the patient. So, can we conclude that we can sue the doctor for any adverse result? The answer is definitely no. A complaint against a doctor is fruitful when the harmful result is attributed to medical malpractice and the doctor’s error or his unnecessary interference.

علت شکایت از پزشک مقصر چیست؟

سبب شکایت از پزشک مقصر، تقصیر و قصور پزشکی میباشد. هنگامیکه پزشک موجب بروز آسیب و ایراد عارضه بر بیمار میشود، مسئول جبران خسارت وارده میگردد. دادگاه در طی رسیدگی به پرونده کیفری تحت عنوان شکایت از پزشک مقصر، بر مبنای قصور وی، ایشان را به پرداخت دیه در حق بیمار محکوم مینماید.

شایع ترین انواع شکایت از پزشکان کدامند؟

سید سجاد میرکاظمی ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ وکیل جرایم پزشکی تهران بیان میدارد: شکایت از جراحان زیبایی بخصوص شکایت از جراح زیبایی شکم و پهلو (ابدومینوپلاستی، لیپوماتیک و لیپوساکشن) و پروتز سینه و شکایت از انواع جراحی های زیبایی صورت مانند بلفاروپلاستی، تزریق ژل و چربی و بوتاکس، فک و صورت، بینی و غیره از شایع ترین انواع شکایات میباشند. همچنین شکایت از دخالت در امور پزشکی، مانند کلینیک های غیرمجاز کاشت مو، لیزر و امور مربوط به دندانپزشکی اعم از درمانی و زیبایی مانند کاشت دندان و ایمپلنت و کامپوزیت، از دیگر موارد مبتلابه در محاکم کیفری ما میباشند.

ولیکن علت و سبب طرح دعاوی کیفری مذکور چیست؟ علت شکایت از پزشک مقصر، نتیجه زیانباری است که بر بیمار عارض شده است. پس آیا میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که از بابت هر نتیجه نامطلوبی میتوان از پزشک شکایت کرد؟ قطعا پاسخ منفی است. شکایت از پزشک هنگامی مثمر ثمر واقع میشود که نتیجه زیانبار منتسب به قصور پزشکی و خطای پزشک یا دخالت بلاوجه ایشان باشد.

++++ It is worth mentioning that according to this article, surgical or medical actions (verb) are not punishable if the following conditions are met. These conditions include:

۱- The surgical or medical procedure is the beginning, and the beginning means legal and supported by the legislator, for example, an unexplained surgery is a surgery that is done to smuggle human body parts.

۲-+ To be done with the consent of the person or his parents or guardians or legal representatives.++

۳-+ by complying with the technical standards+

۴- It has been done in compliance with government regulations

From the sum of the mentioned cases, people get the impression that the criteria for establishing the right to file a complaint against the treating physician is the consent or merits of acquittal obtained from the person or his family, if the criterion for filing a complaint against the physician is his intention or fault. is+++

as follows:

۱- A doctor who was not at fault in the surgery, but the patient was injured or lost, even if he has given consent or acquittal, is not the guarantor of the payment of the indemnity.

۲- The doctor who has committed a fault, even if he has a consent form, is still the guarantor of the payment of the dowry, and it is not necessary to obtain a consent form in the first case in urgent cases according to the law.

A medical malpractice lawyer is a basic lawyer of a judiciary who, after obtaining a lawyer’s license from the Bar Association or the Judiciary Lawyers Center, through the bar exam and during the internship period, acquires experience and knowledge in the field of crimes committed. by doctors in the framework of job duties, it is related to the demands of laws and regulations and government systems, and due to the mastery of the said laws and the scientific experiences gained in similar cases, it can be the best and fastest way to reach the result with the greatest probability. Find success in defending the client’s rights.

++++شایان ذکر است طبق این ماده اعمال جراحی یا طبی ( فعل ) در صورت حصول شرایط زیر غیر قابل مجازات هستند. این شرایط عبارتند از :

۱- +عمل جراحی یا طبی شروع باشد و شروع یعنی قانونی و مورد حمایت قانونگذار باشد به عنوان مثال عمل جراحی نامشروح عمل جراحی است که برای قاچاق اعضای بدن انسان انجام می شود.

۲-+ با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی انجام شود.++

۳-+ با رعایت موازین فنی+

۴- +با رعایت نظامات دولتی انجام شده باشد.+

از مجموع موارد بیان شده این تصور برای افراد ایجاد می شود  که معیار ایجاد حق برای شکایت از پزشک معالج رضایتنامه یا محاسن برائت است که از شخص یا خانواده وی اخذ می شود در صورتی که معیار مورد نظر برای طرح شکایت علیه پزشک قصد یا تقصیر وی است+++

بدین شرح که :

۱- پزشکی که تقصیری در جراحی نداشته ولی بیمار صدمه دیده یا تلف شده حتی اگر رضایت نامه یا برائت گزیده باشد، ضامن پرداخت دیه نیست.

۲- پزشکی که مرتکب تقصیر گردیده است حتی اگر رضایت نامه هم داشته باشد باز هم ضامن پرداخت دیه است وبه طریق اولی در موارد فوری طبق قانون گرفتن رضایت نامه ضروری نیست.

وکیل جرایم پزشکی یک وکیل قصور پزشکی وکیل پایه یک دادگستری  است که پس از اخذ پروانه ی وکالت از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه از طریق آزمون وکالت و طی دوره ی کارآموزی به کسب تجربه و علم اندوزی به صورت تخصصی در زمینه جرایم ارتکابی توسط پزشکان در چارچوب وظایف شغلی با مطالبه قوانین و مقررات و نظامات دولتی مرتبط می پردازد و به واسطه ی تسلط بر قوانین مذکور و تجربیات علمی که در پرونده مشابه  کسب نموده است می تواند بهترین و سریع ترین مسیر موجود برای رسیدن به نتیجه با بیشترین احتمال موفقیت را جهت دفاع از حقوق موکل پیدا نماید.

سید سجاد میرکاظمی  ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۸۳ وکیل پایه یک دادگستری متخصص جرایم کیفری حوزه پزشکی جرایم اقتصادی ملکی خانواده و…

Rate this post

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonتماس مستقیم(کلیک کنید)